Copyright 2016 - Custom text here

โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

Warning Of Overstay

ข่าวจากสำนักตรวจคนเข้าเมือง

คู่มือประมวลจริยธรรมตำรวจ

 คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ (แก้ไขตามกฎ กตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๓) (ฉบับประจำตัวข้าราชการตำรวจ) จัดทำโดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการสำหรับประชาชน

Tab2

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กำลังปรับปรุงเวบไซด์

Tab3

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กำลังปรับปรุงเวบไซด์

f t g m