Copyright 2016 - Custom text here

โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

Warning Of Overstay

ข่าวจากสำนักตรวจคนเข้าเมือง

ด่าน ตม.เชียงแสนให้การต้อนรับที่ปรึกษาสถานเอกอัครร…

16 มี.ค.59 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ ที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง ธาราทิพย์ จำรัส รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.ต.ปฐพน อ่อนนวล สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ให้การต้อนรับ Mr.Nam Sang Kyu ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือน ด่าน ตม.เชียงของ ในการนี้ ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้พาเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงของ อาคารห้องกักคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ จากนั้น ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ระหว่าง ด่าน ตม.เชียงแสน และ สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางและพัฒนาให้การติดต่อประสานงานร่วมกัน เป็นไปโดยราบรื่น

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการสำหรับประชาชน

Tab2

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กำลังปรับปรุงเวบไซด์

Tab3

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กำลังปรับปรุงเวบไซด์

f t g m