chiamgsaen.immigration

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เปิดให้น้องๆ เข้าใช้คอมฯ เรียนออนไลน์ฟรี

เชิญชวน สำหรับน้องๆ ที่อุปกรณ์ไม่พร้อมเรื่องอุปกรณ์การศึกษาเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมและคอมพิวเตอร์ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน (บ้านโจ้โก้)ของเรา เปิดให้น้องๆ เข้าใช้คอมฯ เรียนออนไลน์ฟรี ตามเวลาเรียนของแต่ละโรงเรียนได้แล้วโดยเริ่มตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 พ.ค.63 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

‼️ด่วน‼️ เชียงราย... ประกาศระงับการใช้ 7 เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่ และ เชียงราย-พะเยา

‼️ด่วน‼️ เชียงราย... ประกาศระงับการใช้ 7 เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่ และ เชียงราย-พะเยา

มีผลตั้งแต่วันที่ 9 - 30 เมษายน 2563 ดังนี้

 

⛔️1. ทางหลวง หมายเลข 109 สายอำเภอแม่สรวย - อำเภอฝาง ตอนแม่สรวย - ห้วยป่าไร่ กม. 31 + 425 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

⛔️2. ทางหลวง หมายเลข 1150 สายอำเภอพร้าว - อำเภอเวียงป่าเป้า ตอนขุนแจ - เวียงป่าเป้า กม. 53 + 000 เขตติดต่อตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กับ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

⛔️3. ทางหลวง หมายเลข 1202 สายพะเยา - ป่าแดด ตอนสันต้นแหน - ป่าแดด กม. 33 + 922 เขตติดต่อบ้านสันต้นแหน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา กับ บ้านร่องบงใต้ ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

⛔️4. ทางหลวง หมายเลข 1292 สายจุน -แม่ลอยไร่ ตอนพวงพะยอม - แม่ลอยไร่ กม.29 + 100 เขตติดต่อบ้านศรีจอมแจ้ง ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กับ บ้านจำไคร้ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

⛔️5. ทางหลวงชนบท สาย ชร. 3037 แยกทางหลวง หมายเลข 118 เขตติดต่อ บ้านใหม่หมอกจ๋าม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กับอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

⛔️6. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4024 แยกทางหลวง หมายเลข 1126 เขตติดต่อ บ้านทุ่งต้นศรี อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย กับอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

⛔️7. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4025 แยกทางหลวง หมายเลข 1021 เขตติดต่อ บ้านใหม่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กับอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

⚠️หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตาม มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ===⚠️ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือความผิดตามมาตรา18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

⯑️ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ‼️ด่วน‼️ เชียงราย... ประกาศระงับการใช้ 7 เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่ และ เชียงราย-พะเยา มีผลตั้งแต่วันที่ 9 - 30 เมษายน 2563 ดังนี้

⛔️1. ทางหลวง หมายเลข 109 สายอำเภอแม่สรวย - อำเภอฝาง ตอนแม่สรวย - ห้วยป่าไร่ กม. 31 + 425 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

⛔️2. ทางหลวง หมายเลข 1150 สายอำเภอพร้าว - อำเภอเวียงป่าเป้า ตอนขุนแจ - เวียงป่าเป้า กม. 53 + 000 เขตติดต่อตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กับ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

⛔️3. ทางหลวง หมายเลข 1202 สายพะเยา - ป่าแดด ตอนสันต้นแหน - ป่าแดด กม. 33 + 922 เขตติดต่อบ้านสันต้นแหน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา กับ บ้านร่องบงใต้ ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

⛔️4. ทางหลวง หมายเลข 1292 สายจุน -แม่ลอยไร่ ตอนพวงพะยอม - แม่ลอยไร่ กม.29 + 100 เขตติดต่อบ้านศรีจอมแจ้ง ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กับ บ้านจำไคร้ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

⛔️5. ทางหลวงชนบท สาย ชร. 3037 แยกทางหลวง หมายเลข 118 เขตติดต่อ บ้านใหม่หมอกจ๋าม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กับอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

⛔️6. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4024 แยกทางหลวง หมายเลข 1126 เขตติดต่อ บ้านทุ่งต้นศรี อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย กับอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

⛔️7. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4025 แยกทางหลวง หมายเลข 1021 เขตติดต่อ บ้านใหม่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กับอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

⚠️หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตาม มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

⚠️ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือความผิดตามมาตรา18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

⯑️ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

การฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

10 มี.ค.63 เวลา 14.00 น.

พ.ต.อ.สุวิทย์ ล้วนประเสริฐ ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม ให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายธิติพงษ์ พลอยเหลือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย

 

ระงับการเดินทางเข้า-ออก ตลอดแนวชายแดนจังหวัดเชียงราย เป็นการชั่วคราว

ระงับการเดินทางเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการ และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดเชียงราย เป็นการชั่วคราว

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

วันนี้ 12 ก.พ.63 เวลา 09.00 น.

พ.ต.อ.สุวิทย์ ล้วนประเสริฐ ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ขนิษฐา ศุกระศร สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง เฌอมินทร์ โชติพรรังสรรค์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในอำเภอเชียงของ นำรถน้ำฉีดล้างถนน และพ่นละอองน้ำขนาดเล็ก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธาน ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงอขง อ.เชียงของ จว.เชียงราย

 

พ.ต.อ.สุวิทย์ ล้วนประเสริฐ

ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง
เชียงแสน

      หากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ สามารถแจ้ง/ร้องเรียนได้โดยตรงที่ พ.ต.อ.สุวิทย์ ล้วนประเสริฐ ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน โทร 0849496556

      ส่วนการแจ้งรายละเอียด ข้อร้องเรียนทั่วไป หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ สามารถคลิกในช่อง "ติดต่อเรา" แล้วพิมพ์รายละเอียดและข้อมูลให้ติดต่อกลับ

 

Visitors Counter

00404463
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
331
391
2091
400546
3222
9630
404463

Your IP: 3.235.22.210
2020-07-09 23:17