ปรับภูมิทัศน์อาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ

ตารางเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)