ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ อายุครบจำหน่าย เสื่อมสภาพ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ อายุครบจำหน่าย และเสื่อมสภาพ

ประกาศ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ อายุครบจำหน่าย เสื่อมสภาพ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ อายุครบจำหน่าย และเสื่อมสภาพจำนวน 1 รายการ ตามบัญชีแนบท้าย โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลราคาด้วยวาจา ในวันที่ ...19.... เดือน ....กันยายน ...... พ.ศ.2562 โดยให้ผู้เข้าประมูลลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 09.30 น. เริ่มประมูลราคาด้วยวาจา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนเสร็จสิ้นการประมูล ณ ห้องประชุมด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน (ด้านอำเภอเชียงของ) ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ อายุครบจำหน่าย เสื่อมสภาพ

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ อายุครบจำหน่าย เสื่อมสภาพ

--> ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ อายุครบจำหน่าย เสื่อมสภาพ